رفاهیات

رفاهیات و یا نگهداشت :

جهت رفاه حال پرسنل تمهیدات لازم در آئین نامه رفاهی شرکت دیده شده و در مناسبت های مختلف به پرسنل هدایایی اهدا خواهد شد . همچنین افراد نمونه هر واحد در هرماه و در انتهای سال فرد نمونه شرکت معرفی و از ایشان تقدیر و تشکر خواهد شد.

.