مسیر رسیدن به اهداف سازمان

مسیر رسیدن به اهداف سازمان

آموزش :

جهت ارتقاء سطح دانش پرسنل شرکت ، واحد آموزش اقدام به برگزاری برخی از آموزش های عمومی و آموزش های مورد نیاز هر واحد بنا به درخواست مدیر مربوطه نموده است و در این راستا تقویم آموزشی شرکت تهیه و در طول سال آموزش ها برنامه ریزی شده و طبق اولویت و تاریخ ، برگزار خواهد نمود و پس از دوره آموزشی ارزیابی های لازم جهت مسمر ثمر بودن آموزش نیز انجام شده و مستند سازی خواهد شد.

ارزیابی عملکرد :

هر 6 ماه یکبار ارزیابی عملکرد پرسنل از طریق واحد منابع انسانی برگزار و نتایج آن جهت پیشبرد سطح کیفی واحد و پرسنل استخراج می گردد .در این راستا در صورتی که پرسنل از سطح کیفی مورد نظر پایین تر باشد به واحد آموزش معرفی و جهت برطرف شدن نقیصه موجود آموزش های لازم به فرد مذکور داده می شود و مجددا پس از یک ماه جهت پیگیری رفع مشکل ، ارزیابی از فرد مذکور صورت خواهد گرفت و تمامی موارد جهت استفاده مستند سازی خواهد شد.

 

.