اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

آقای سید احمد موسوی عمادی رئیس هیأت مدیره

- آقای همت اسدی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

- آقای مرتضی کیا دربندسری نائب رئیس هیأت مدیره

.