وصول مطالبات

وصول مطالبات

 

يكي از مشكلات اساسي كه امروزه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري با آن مواجه اند، مشكل مطالبات معوق و تسهيالت وصول نشده آنهاست لذا تحقيق  در اين زمينه و يافتن ريشه هاي اين مشكل به منظور جلوگيري از رشد مطالبات معوق در تسهيالت اعطايي و يا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، امكانات ايجاد درآمد جديد را افزايش داده و توان برنامه ريزي اين مؤسسات را در رابطه با مصرف منابع و كسب درآمد بالاتر فراهم خواهد ساخت.

بررسی و تحلیل ابعاد پرونده وام گیرنده و اطلاع رسانی به مدیون می تواند از اولین اقدامات لازم جهت وصول مطالبات معوقه باشد. این امر تازمانی که به صورت روند سیستماتیک مبتنی بر دانش رفتار شناختی، فن بیان،ثبت و تحلیل بازخورد و ... انجام نپذیرد بازدهی خوبی از خود نشان نخواهد داد.

از موارد دیگر می توان به پیگیری مستمر مبتنی بر بازخورد پیگیری های دیگر اشاره کرد .

مفتخریم به اطلاع برسانیم که شرکت تدبیر اقتصاد مجد باتوجه به برخورداری از بروز ترین امکانات فیزیکی و سیستمی از قبیل کارشناسان مجرب و کارآزموده ، سیستم پیگیری برخط، سیستم جامع گزارش دهی و تحلیل و ... توانایی وصول مطالبات با بالاترین راندمان را داراست.

.