الف: قراردادهای جاری
 
*مؤسسه اعتباری ثامن 


-  قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق
-  قرارداد انجام اقدامات حقوقی
-  قرارداد اجرای احکام حقوقی
-  قرارداد اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان

 

*بانک شهر

 

-  وصول مطالبات بانک شهر (از طریق شرکت توسعه اعتبار سنجی شهر)

دی ان ان