الف: قراردادهای جاری
 
       * مؤسسه اعتباری ثامن                                                               * بانک سپه                                                      * بانک قرض الحسنه مهر ایران

                                                                                                                                  

- قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق                         - قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق                          - قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق 

- قرارداد انجام اقدامات حقوقی                                         - قرارداد انجام اقدامات حقوقی 

- قرارداد اجرای احکام حقوقی                               - قرارداد اجرای احکام حقوقی             

- قرارداد اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان

 

               * بانک شهر           * ثامن سازه عرش                                  * شرکت خدمات بازرگانی غدیر سپهر

                                                                                                                                                                                      

-  وصول مطالبات بانک شهر (از طریق شرکت توسعه اعتبار سنجی شهر)         - قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق                -  قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق

 

 

 

دی ان ان