الف: قراردادهای جاری
 
*مؤسسه اعتباری ثامن

-  قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق
-  قرارداد انجام اقدامات حقوقی
-  قرارداد اجرای احکام حقوقی
-  قرارداد اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان

 

دی ان ان