الف: قراردادهای جاری
 
* مؤسسه اعتباری ثامن                                                               * بانک سپه                                                                            * بانک شهر

                                                                                                                                                  
- قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق                         - قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق                   -  وصول مطالبات بانک شهر (از طریق شرکت توسعه اعتبار سنجی شهر)

- قرارداد انجام اقدامات حقوقی

- قرارداد اجرای احکام حقوقی

- قرارداد اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان

 

* ثامن سازه عرش                                                          * شرکت خدمات بازرگانی غدیر سپهر

                                                                                       

-  قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق                         -  قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق

 

 

 

دی ان ان