ب:قراردادهای آتی

* بانک شهر
-  قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق منطقه شرق ایران (به مرکزیت خراسان رضوی)
-  قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق منطقه غرب ایران (به مرکزیت آذربایجان شرقی)


* بانک تجارت
-  قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق


* پست بانک
-    قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق

 

دی ان ان