ب:قراردادهای آتی

* بانک تجارت

        
-  قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق


* پست بانک

-    قرارداد پیگیری و وصول مطالبات معوق
 

دی ان ان