"منشور اخلاقی تدبیر اقتصاد مجد"


خانواده تدبیر اقتصاد مجد با تكيه بر مباني ارزشي براي رسيدن به يك سازمان چابك و برتر در عرصه وصول مطالبات تلاش مي كند و معتقد است دستيابي به اين هدف از طريق پايبندي به اصول زير و التزام عملي واخلاقي به آنها امكان پذير مي باشد.

1.    حضور به موقع در محل كار و رعايت زمان سنجی مناسب و خوش رویی و متانت در برخورد با همكاران و ارباب رجوع
2.    فراهم نمودن فضاي مراودات به گونه اي كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.
3.    ارايه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومي، جنسي، خويشاوندي، مذهبي و ...)
4.    توجه به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان و حداكثر تلاش در پاسخگويي و ارايه خدمت به آنها.
5.    خودداري از ارتکاب مظاهر فساد اداري نظير توصيه، سفارش و اخذ هرگونه هديه غير متعارف و وجه نقد و همچنین اطلاع دادن هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعيت شغلي دیگر کارکنان
6.    انجام فعاليت ها بر اساس روش مستند و مشخص و همچنین احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود.
7.    رازداري و خودداري از افشاي اسناد محرمانه کارفرمایان یا مشتریان .
8.    استفاده از اختيارات و قدرت سازماني جهت درك صحيح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسويي اهداف فردي با آن 
 

دی ان ان