صاحبان سهم و هیئت مدیره
سرمايه نقدي شركت تدبیر اقتصاد مجد مبلغ 20 میلیارد ريال می باشد که 99/99 % مالکیت سهام شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری سامان مجد و 4 سهم وثیقه نیز در اختیار شرکتهای ثامن سازه عرش، ثامن ارتباط عصر، امید سلامت شفا و توسعه ارتباطات تابا میباشد. 

 

آقای فتحعلی خوشبین

به سمت رییس هیئت مدیره مشاهده

آقای ابوالقاسم حاجی رزاق

<p>به سمت نایب رییس هیئت مدیره</p> مشاهده

آقای ناصر تاهباز

به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مشاهده

عيسي قهرماني چابک

<p>به سمت عضو هیئت مدیره&nbsp;</p> مشاهده

آقای محمدرضا عامریان

<p>به سمت عضو هیئت مدیره</p> مشاهده
دی ان ان