صاحبان سهم و هیئت مدیره
سرمايه نقدي شركت تدبیر اقتصاد مجد مبلغ 20 میلیارد ريال می باشد که 99/99 % مالکیت سهام شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری سامان مجد و 2 سهم وثیقه نیز در اختیار شرکتهای ثامن سازه عرش و ثامن ارتباط عصر میباشد.

 

آقای ناصر تاهباز

<p>به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره</p> مشاهده

آقای محمود مرداني

به سمت رئیس هیات مدیره مشاهده

آقای محمد بیاتانی

<p>به سمت نایب رئیس هیءت مدیره</p> مشاهده
دی ان ان