صاحبان سهم و هیئت مدیره
سرمايه نقدي شركت تدبیر اقتصاد مجد مبلغ 20 میلیارد ريال می باشد که 99/99 % مالکیت سهام شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری سامان مجد و 2 سهم وثیقه نیز در اختیار شرکتهای ثامن سازه عرش و ثامن ارتباط عصر میباشد.

 

آقای ابوالقاسم حاجی رزاق

به سمت نایب رییس هیئت مدیره مشاهده

آقای ناصر تاهباز

به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مشاهده

آقای محمود مرداني

به سمت رئیس هیات مدیره مشاهده
دی ان ان